TS Nguyễn Tấn Sỹ là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thủy sản. Trưởng bộ môn nuôi thủy sản nước lợ, Viện nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang.

TS Nguyễn Tấn Sỹ (thứ 2 từ phải qua).

Sinh năm 1968. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thủy sản. Trưởng bộ môn nuôi thủy sản nước lợ, Viện nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang.

Lĩnh vực chuyên môn: Phân loại động vật thủy sinh; phân lập, lưu giữ và nuôi sinh khối vi tảo; quản lý thành phần loài và mật độ vi tảo trong ao nuôi trồng thủy sản; đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi tôm thương phẩm và nuôi sinh khối Artemia.

Thành tựu: Chủ nhiệm 2 đề tài cấp bộ: “Thử nghiệm nuôi thu sinh khối và thu trứng bào xác Artemia franciscana trong ao đất tại ruộng muối ở Cam Ranh, Khánh Hòa”, “Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng sinh khối Artemia nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa” và 1 dự án cấp bộ: “Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Bắc Trung Bộ”.

Tham gia nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm đất (Metapenaeus ensis) an toàn vệ sinh thực phẩm cho Công ty thực phẩm NISSIN, Nhật Bản. Đã chuyển giao quy trình phân lập, lưu giữ và nuôi sinh khối 2 loài vi tảo Thalassiosira pseudonana và Chaetoceros gracilis cho một số công ty về giống thủy sản.

Email: syngtan@gmail.com. Điện thoại: 0983.497.494.