TS Vương Thu Bắc sinh năm 1960. Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.


Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật ghi đo bức xạ, an toàn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu ô nhiễm môi trường phóng xạ và không phóng xạ, đánh giá tác động môi trường, đào tạo thực hành.

Thành tựu khoa học: Có hơn 20 bài báo đăng tải ở các tạp chí khoa học quốc tế ISI và tạp chí khoa học chuyên ngành. Chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố và cấp viện, trong đó có các đề tài cấp nhà nước: “Xác định hoạt độ PX trong một số đối tượng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và môi trường sống”; “Điều tra sự nhiễm bẩn phóng xạ nhân tạo do các hoạt động hạt nhân và các sự cố hạt nhân trên thế giới gây ra trên lãnh thổ Việt Nam”...

Điện thoại: 0904.279.216. Email: vtbac@yahoo.com.