Loài Tatu cái có khả năng trì hoãn việc mang thai của mình cho đến khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi.