Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động hành chính, vừa qua, Sở KH&CN Vĩnh Long đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh (sau đây gọi tắt là Phần mềm quản lý văn bản tỉnh) cho toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.Phần mềm quản lý văn bản tỉnh đã được Sở KH&CN triển khai và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017, bước đầu đã cho thấy hiệu quả trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường giao tiếp điện tử, giảm chi phí trong hoạt động hành chính. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoạt động, vẫn còn một số công chức, viên chức chưa khai thác hết tính năng của phần mềm phục vụ hiệu quả công tác xử lý văn bản và hồ sơ công việc. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật đầy đủ các công cụ, chức năng của phần mềm, cụ thể hướng dẫn các nội dung: Cách thức trình dự thảo văn bản; duyệt và ký dự thảo; phối hợp và chuyển xử lý; công tác văn thư; tra cứu văn bản đi, đến; lập lịch công tác; trao đổi và xử lý văn bản nội bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước đã được Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở KH&CN Vĩnh Long quan tâm chỉ đạo từ nhiều năm qua, đặc biệt là sử dụng Phần mềm quản lý văn bản tỉnh vào công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản và hồ sơ công việc. Lớp tập huấn không chỉ củng cố kỹ năng mà còn góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, đồng thời đề cao vài trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc ứng dụng hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản tỉnh nói riêng và công nghệ thông tin nói chung vào quản lý nhà nước trong tình hình mới.