Sở KH&CN TPHCM vừa ra mắt 9 Tổ quản lý thực hiện chương trình KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (Tổ quản lý chương trình).

Các Tổ quản lý chương trình được thành lập, để tổ chức thực hiện chương trình xuyên suốt từ khi xây dựng bài toán đặt hàng, đến khi thanh lý nhiệm vụ KH&CN, phổ biến và triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ.

Việc ra mắt Tổ quản lý chương trình cũng là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương pháp quản lý nhiệm vụ KH&CN theo những chỉ tiêu cụ thể như mục tiêu, KPI, tiến độ thực hiện… Từ đó, làm rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức, phân bổ nguồn lực, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong công tác quản lý chương trình. Bên cạnh đó, việc quản lý chương trình còn bao gồm cả các hoạt động lan tỏa kết quả, phổ biến, tuyên truyền, thương mại hóa và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cộng đồng.

Theo Sở KH&CN TPHCM, hàng năm, TPHCM đều dành ngân sách 2% cho hoạt động KH&CN nhưng thường không sử dụng hết. Một trong những nguyên nhân đó là một số sở, ban ngành và quận, huyện… chưa thật sự quan tâm tới việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch để đưa KH&CN vào giải quyết những vấn đề trong đơn vị mình.

v
Hệ thống phun ép nhựa - sản phẩm từ kết quả NCKH tại TPHCM. Ảnh: SKH

Ngày 21/8/2023, UBND TPHCM cũng đã ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ KH-CN sử dụng ngân sách nhà nước TPHCM (Quy chế 35) với nhiều quy định thuận lợi hơn cho các đơn vị đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, như xác định rõ vai trò, trách nhiệm các thành phần tham gia vào nhiệm vụ, có quy trình cho những mức chi cụ thể,… Các nhiệm vụ KH&CN sau khi được đặt hàng và giao cho các đơn vị nghiên cứu thực hiện, thì khi nghiệm thu, đề tài, nhiệm vụ đó phải giải quyết được những vấn đề cụ thể mà chính đơn vị đặt hàng đặt ra.

9 Tổ quản lý chương trình bao gồm:

- Tổ 1: Quản lý chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số.
- Tổ 2: Quản lý chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ công nghiệp.
- Tổ 3: Quản lý chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.
- Tổ 4: Quản lý chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
- Tổ 5: Quản lý chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị
- Tổ 6: Quản lý chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ Trẻ
- Tổ 7: Quản lý chương trình nghiên cứu, xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế
- Tổ 8: Quản lý chương trình hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
- Tổ 9: Quản lý chương trình năng suất chất lượng.