UBND TPHCM vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số HCM DTI, nhằm theo dõi, đánh giá thực chất và khách quan kết quả thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn Thành phố.

Trong đó Bộ chỉ số đánh giá các cơ quan nhà nước cấp sở, ngành được xây dựng dựa trên 6 chỉ số (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, và các hoạt động chuyển đổi số) và 32 chỉ số thành phần.

Bộ chỉ số đánh giá UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện dựa trên 9 chỉ số chính (nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng; 4 chỉ số hoạt động chuyển đổi số gồm: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh) và 51 chỉ số thành phần.

Các cơ quan, đơn vị cập nhật số liệu và tài liệu giải trình theo từng tiêu chí vào Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố. Hệ thống sẽ tự động tính toán điểm, nhằm giúp chỉ rõ các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục. Các đơn vị có thể theo dõi số liệu, thứ hạng chuyển đổi số của mình trên hệ thống.

t
TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số chuyển đổi số năm 2021. Ảnh: INT

Thông qua hệ thống này, các đơn vị, địa phương nhìn thấy được sự tiến bộ và tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, Thành phố phát hiện những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng trên địa bàn.

Bắt đầu từ năm 2023, kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố trên cổng thông tin Chuyển đổi số thành phố tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn.

Hệ thống đánh giá chuyển đổi số HCM DTI cũng sẽ được liên thông, kết nối, tích hợp đồng bộ với Hệ thống đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số của Quốc gia.