Theo Nghị định số 18/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ mới được ban hành, Bộ KH&CN sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Đây là điểm mới được bổ sung so với Nghị định số 78/2014/NĐ-CP được ban hành năm 2014 mà Nghị định 18 sẽ thay thế, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn về việc cần phải có cơ sở dữ liệu về các giải thưởng lớn về KH&CN, giúp thuận tiện cho việc tra cứu và kết nối thông tin với các cơ sở dữ liệu KH&CN khác và Luật Thi đua khen thưởng 2022.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là hai giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc và có giá trị cao về KH&CN, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.