Đây là kết quả mới được các nhà nghiên cứu ở Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển cùng các cộng sự mới công bố trong bản thảo bài báo “Changes in the sediment load in the Red River system (Vietnam) from 1958- 2021 because of dam-reservoirs” trên nền tảng Research Square.

Để tìm hiểu về tác động của các đập thủy điện lớn (có dung tích > 0,1km2) tới chế độ bùn cát của sông Hồng, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu nồng độ hạt lơ lửng tại trạm đo thủy văn Sơn Tây - cửa ra của sông Hồng trong giai đoạn 1958-2021. Kết quả cho thấy, lượng bùn cát của sông Hồng đã suy giảm khoảng 90,4% trong 63 năm qua. Ở giai đoạn chưa có đập thủy điện (1958-1971), lượng bùn cát hằng năm là 115x106 tấn/năm, nhưng ở giai đoạn hàng loạt đập thủy điện được xây dựng và vận hành (1971-2016), lượng bùn cát đã suy giảm trầm trọng còn 9x106 tấn/năm vào năm 2016. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh phải kết hợp tất cả các yếu tố này vào quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực để đảm bảo sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Hồng.