Đề tài “Nghiên cứu quá trình hòa tách thu hồi vàng từ chất thải điện tử bằng hệ dung dịch amoniac - đồng (II) - thiosunphat” do TS Hà Vĩnh Hưng - ĐH Bách khoa Hà Nội - thực hiện.

Thu hồi các kim loại quý từ rác thải điện tử.
Đề tài có mục tiêu làm sáng tỏ bản chất của các yếu tố hòa tách vàng từ chất thải điện tử bằng hệ dung dịch amoniac - đồng (II) - thiosunphat; xác định điều kiện tối ưu và thông số động học của quá trình hòa tách vàng.

Nội dung nghiên cứu là nhận dạng các yếu tố hòa tách vàng từ chất thải điện tử bằng hệ dung dịch amoniac - đồng (II) - thiosunphat; tối ưu và xác định thông số động học của quá trình hòa tách vàng; hòa tách vàng từ bản mạch in điện thoại di động.


Nhóm nghiên cứu đã khẳng định được quá trình hòa tách thu hồi vàng từ chất thải điện tử bằng hệ dung dịch trên phụ thuộc vào nồng độ thiosunphat, đồng (II) và ammoniac liên quan đến cơ chế phản ứng cũng như sự cân bằng hóa học và tác động qua lại với nhau, còn ảnh hưởng của các điều kiện hóa - lý liên quan đến năng lượng hoạt hóa của phản ứng hoặc sự tiêu thụ các tác nhân hòa tách. Các điều kiện hóa - lý thích hợp để hòa tách vàng là 0,2mol clorua, ở nhiệt độ 400C và trong điều kiện không có ôxy.