Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng quý I năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cũng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2023 tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,2 triệu người.

So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng 1,1 triệu người, đạt 51,1 triệu người. Đáng chú ý, số người có việc làm phi chính thức chung (những công việc thường thiếu ổn định, thu nhập thấp, không có hợp đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác) giảm 322,4 nghìn người, đạt 33,0 triệu người, trong khi đó số lao động chính thức tăng mạnh - thêm 1,4 triệu người.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7 triệu đồng, tăng 197 nghìn đồng so với quý trước và tăng 640 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, theo Tổng cục Thống kê, sự gia tăng thu nhập của người lao động trong quý này không diễn ra ở tất các ngành kinh tế mà có ngành tăng và cũng có ngành giảm so với quý trước.

Dưới đây là các số liệu chính thức:

Nguồn: Tổng cục Thống kê