Sở KH&CN TPHCM vừa ra thông báo mời đăng ký tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến truy xuất nguồn gốc.

Theo đó, sẽ có 6 lớp cho 420 lượt người ở các nội dung như áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, định dạng các mã dùng cho truy vết, vật mang dữ liệu ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia về xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây, động vật giáp xác, sản phẩm thủy sản sơ chế có bao gói.

Đối tượng tập huấn là các cán bộ, công nhân viên ở các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TPHCM.

t
TPHCM tổ chức 6 lớp tập huấn về truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Ảnh: Internet

Đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ có chức năng và năng lực phù hợp thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia liên quan hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.