Hội đồng KH&CN Quảng Trị mới đây đã nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 đối với dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tập trung tại thị xã Quảng Trị”.

Mô hình sản xuất rau an toàn tại thị xã Quảng Trị.

Dự án hướng đến mục tiêu ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng bền vững, tạo sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có năng suất chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Tạo sự chuyển biến mạnh và vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng lấy giá trị kinh tế làm thước đo; tập trung xây dựng các mô hình sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương.

Triển khai dự án, nhóm nghiên cứu đã có được kết quả phân tích mẫu đất, nước; giấy chứng nhận cơ sở, hộ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tập huấn cho 30 nông dân về sản xuất rau an toàn; xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn với bốn loại: cải, xà lách, ngò rí, dưa leo tại Hợp tác xã An Đôn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; xây dựng nhà lưới giảm nắng đơn giản, hệ thống tưới tự động;...