UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.


UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã ban hành kế hoạch số 1464/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Sở Tư pháp; Sở Nội vụ và các cấp, ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như: Tổ chức hội nghị quán triệt việc triển khai đề án; rà soát, đánh giá và có phương án xử lý về tăng cường năng lực quản lý, thực thi thực hiện đề án; tập trung thực hiện phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan... từ năm 2017 đến năm 2025.