Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu dự án “Phát triển công nghệ nuôi cá trắm đen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) thương phẩm trong ao và trong lồng tại Hà Nội”.


Sau hai năm triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cá trắm đen và đưa ra hai bộ tài liệu quy trình kỹ thuật nuôi cá trắm đen thương phẩm trong ao và trong lồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nuôi ghép cá trắm đen với cá mè trắng (mật độ cá mè là 3 con/100m2) thì môi trường ao nuôi tốt hơn và tốc độ tăng trưởng của cá cao hơn so với khi nuôi đơn cá trắm.

Dự án đã xây dựng được 6 mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm trong ao gồm 3 mô hình nuôi ghép và 3 mô hình nuôi đơn. Cá được nuôi tại các mô hình phát triển rất tốt, các chỉ tiêu về kích cỡ khi thu hoạch, tỷ lệ sống, sản lượng, năng suất đều đạt so với kế hoạch đề ra ban đầu; hiệu quả kinh tế mang lại từ các mô hình rất cao. Dự án đã xây dựng được mô hình 15 lồng nuôi cá trắm đen thương phẩm.