UBND TPHCM vừa ban hành đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu nâng cao năng lực ĐMST cho 3.000 doanh nghiệp và phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đến năm 2025.

Đề án hướng đến mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố phát triển ngang tầm khu vực, góp phần nâng cao tỉ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) - đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%. Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hồ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Đề án đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 như: hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp; ươm tạo, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Nhiều hoạt động được TPHCM tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp KN ĐMST
Nhiều hoạt động được TPHCM tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Ảnh: KA

Để đạt mục tiêu trên, Đề án sẽ tập trung xây dựng và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ chính: Phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh khởi nghiệp ĐMST, hình thành các hệ sinh thái ĐMST của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST phát triển sản phẩm và thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, chất lượng và ĐMST; Thúc đấy hoạt động ĐMST trong khu vực công; Thúc đây hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp ĐMST; Truyền thông khởi nghiệp ĐMST.

Theo đề án, Sở KH&CN TPHCM là đơn vị chủ trì thực hiện một số dự án cụ thể như: Hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp ĐMST; Xây dựng các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST theo tiều chuấn quốc tế; Đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyên giao công nghệ và ĐMST; Tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu KH&CN; Hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phấm trọng điếm; Thành lập và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM đi vào hoạt động; Huấn luyện nâng cao năng lực cho các thành phần Hệ sinh thái KN ĐMST; Hỗ trợ kết nối KN ĐMST; Hình thành không gian hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm KN ĐMST;…

Thời gian qua, TPHCM triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST, ban hành nhiều chính sách đột phá nhằm hình thành hệ sinh thái ĐMST và thúc đẩy hoạt động KN ĐMST. Giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm có khoảng 650 – 700 doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực (nâng cao năng suất chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ mới,…); 40 dự án khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ với tổng kinh phí là 25,3 tỷ đồng; tổ chức gần 10 cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST mỗi năm;...