Sau hơn 7 tháng nộp hồ sơ vào hệ thống trích dẫn Scopus, Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) chính thức có tên trên hệ thống trích dẫn uy tín này và bắt đầu được tính trích dẫn.

VJST xuất bản một năm 6 số, 132 trang/số, hoàn toàn bằng tiếng Anh các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ chủ yếu như sau: Sản phẩm thiên nhiên, Vật liệu, Môi trường, Điện tử - Viễn thông, Cơ khí - Cơ điện tử.

Đến nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 6/12 tạp chí khoa học được trích dẫn trên hệ thống Scopus gồm: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica Vietnamica, Vietnam Journal of Earth Sciences, Vietnam Journal of Chemistry và Vietnam Journal of Science and Technology.