Ngày 9/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, theo đó dữ liệu phải được xây dựng để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, thay vì chỉ tập trung xây dựng phục vụ nhu cầu nội bộ.

Đây là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật đặt trọng tâm vào vấn đề dữ liệu trong Chính phủ điện tử.

Theo Nguyên tắc chung của Nghị định, dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp; và cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên việc chia sẻ dữ liệu không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các cơ quan nhà nước thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phải chỉ định một cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu, công khai số điện thoại, thư điện tử, tên, vị trí, chức năng cán bộ. Cán bộ đầu mối có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các vấn đề chia sẻ dữ liệu của cơ quan, đơn vị mình với bên ngoài.

Đặc biệt nghị định nêu rõ dữ liệu phải được xây dựng để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, thay vì chỉ tập trung xây dựng phục vụ nhu cầu nội bộ làm hạn chế chia sẻ dữ liệu - là nguyên nhân dẫn tới sự cát cứ, trùng lặp.

Nghị định cũng quy định quy trình, yêu cầu để xác lập danh mục cơ sử dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành địa phương đã được quy định tại Luật CNTT. Các cơ sở dữ liệu này sẽ tạo thành hệ thống các cơ sở dữ liệu lõi trong cơ quan nhà nước có mối quan hệ, thống nhất với nhau.