Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST) đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, đã nêu hai mốc mục tiêu quan trọng.

Đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á, riêng một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái đất đạt trình độ tiên tiến ở châu Á; đến năm 2045 thuộc nhóm hàng đầu Đông Nam Á và một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đạt trình độ tiên tiến ở châu Á và thế giới.

Bên cạnh đó, VAST còn có các mục tiêu quan trọng là đến năm 2030 nâng cao vai trò tư vấn trong công tác quản lý KH&CN, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; đến năm 2045, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp quan trọng của cả nước và khu vực, trở thành cơ quan hàng đầu về tư vấn trong hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Chiến lược cũng nêu bảy giải pháp quan trọng để thực hiện những mục tiêu này: 1) Tăng cường đầu tư cho R&D qua mỗi năm, không ít hơn 15%/năm; 2) Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu - phát triển, trong đó khoảng 50 công nghệ lõi chuyển giao cho doanh nghiệp, liên kết với doanh nghiệp hoặc tự tổ chức sản xuất; 3) Phát triển nguồn nhân lực KH&CN với các điều kiện làm việc tốt và môi trường làm việc phù hợp; 4) Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức KH&CN theo hình thức đa dạng hóa các loại hình tổ chức KH&CN gắn nghiên cứu với đào tạo và sản xuất, khuyến khích thành lập một số doanh nghiệp spinoff, startup…; 5) Phát triển cơ sở hạ tầng R&D, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để xây dựng mới và nâng cấp trang thiết bị các phòng thí nghiệm; 6) Tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế; 7) Đổi mới quản lý KH&CN, đề xuất các giải pháp, cơ chế quản lý thu hút nhân lực chất lượng, trình độ cao.