Một nghiên cứu, phân tích tổng hợp các công bố của Việt Nam về tình trạng kháng kháng sinh đã cho thấy E. coli và Salmonella không thương hàn là những loài vi khuẩn phổ biến nhất trong các nghiên cứu (60/89 nghiên cứu).

Nghiên cứu “A systematic review and meta-analysis of integrated studies on antimicrobial resistance in Vietnam, with a focus on Enterobacteriaceae, from a One Health perspective” [Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu về kháng kháng sinh tại Việt Nam, tập trung vào họ vi khuẩn Enterobacteriaceae, từ góc độ Một sức khỏe], đăng trên tạp chí One Health, phân tích tổng hợp để khảo sát đặc điểm kiểu hình và mối tương quan của kháng kháng sinh trên ba thành phần: con người, động vật và môi trường ở Việt Nam. Nghiên cứu đã khảo sát tổng cộng 89 bài báo được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu PubMed, Science Direct và Google Scholar. Trong số 89 nghiên cứu, 55 công bố báo cáo tỷ lệ kháng thuốc của E. coli và Salmonella không thương hàn ở người khỏe mạnh, động vật và môi trường kháng lại ciprofloxacin, ceftazidime, ampicillin, gentamicin, sulfamethoxazole-trimethoprim, chloramphenicol. E. coli đề kháng với ampicillin (84,0%), kháng sulfamethoxazole-trimethoprim (66,0%), trong khi tỉ lệ này tương ứng ở Salmonella không thương hàn là 34,0%, 33,0%.

Kết quả của nghiên cứu này thông tin cơ bản cho các chiến lược can thiệp điều tra tiếp theo để giải quyết tình trạng kháng kháng sinh ở Việt Nam.