Do sử dụng thuốc và thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định nên tỷ lệ đất nông nghiệp sản xuất hiệu quả và bền vững đánh giá theo tiêu chí sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất của hộ nông nghiệp năm 2020 chỉ có khoảng 32% đạt mức độ cao.

Hơn 9% đạt mức độ trung bình và gần 58% không đạt. Đó là thông tin đáng chú ý theo Kết quả Điều tra nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ 2020 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tuần qua.

Điều tra cũng cho thấy, cả nước còn gần 2.100 xã và hơn 27.600 thôn không tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chiếm khoảng 25% tổng số xã và gần 42% tổng số thôn. Trên địa bàn vùng cao có hơn 61% số xã và gần 75% số thôn không thu gom rác thải sinh hoạt. Thậm chí, nhiều địa phương tuy đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt nhưng không tiến hành xử lý hoặc xử lý không đúng kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thu gom, xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt nông thôn cũng trong tình trạng tương tự. Cả nước có khoảng 4.800 xã và hơn 43.000 thôn không có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung, chiếm gần 58% tổng số xã và hơn 65% tổng số thôn khu vực nông thôn. Đáng chú ý, phần lớn lượng nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh và nước thải sinh hoạt của dân cư trên địa bàn nông thôn xử lý không triệt để, thậm chí không xử lý, đổ thẳng ra kênh mương, sông suối gây ô nhiễm trên địa bàn rộng lớn.