Được ban hành vào ngày 5/10, Chỉ thị số 25/CT-TTg về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập được kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc tồn tại của thị trường KH&CN, qua đó thúc đẩy sự sáng tạo của các nhà nghiên cứu, sự hợp tác trường viện, doanh nghiệp để đưa các sản phẩm công nghệ ra thị trường.

Phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Theo Chỉ thị, để làm tốt những việc này, Bộ KH&CN cần thực hiện năm nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý:

1) Đề xuất các giải pháp phù hợp, tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hệ thống chính sách về thị trường KH&CN với các quy định pháp luật về góp vốn, thoái vốn khi tổ chức, cá nhân góp vốn bằng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN...

2) Hình thành và phát triển ba sàn giao dịch công nghệ trọng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, hình thành mạng lưới các tổ chức trung gian trong nước và kết nối quốc tế.

3) Xây dựng cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường KH&CN;

4) Đề xuất thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

5) Đề xuất phương án thúc đẩy doanh nghiệp thành lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Chỉ thị cũng giao cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐHQGHN, ĐHQG TP.HCM, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Đề xuất các giải pháp, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu/đơn đặt hàng của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh...

Để hỗ trợ sự phát triển của thị trường KH&CN, Chỉ thị cũng giao cho Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&CN đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công để làm rõ quy định về quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của nghiên cứu; Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT đề xuất giải pháp tạo thuận lợi cho viên chức tham gia, quản lý, điều hành doanh nghiệp spin-off trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trường, viện.