Tờ WM vừa thống kê ra top 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Việt Nam đứng thứ 2 thế giới với tổng sản lượng năm 2016 là 1.818.811 tấn.

1. Brazil - tổng sản lượng: 2.859.502 tấn/năm.
1. Brazil - tổng sản lượng: 2.859.502 tấn/năm.

2. Việt Nam - tổng sản lượng: 1.818.811 tấn/năm.
2. Việt Nam - tổng sản lượng: 1.818.811 tấn/năm.

3. Colombia - tổng sản lượng: 892.871 tấn/năm.
3. Colombia - tổng sản lượng: 892.871 tấn/năm.

4. Indonesia - tổng sản lượng: 814.629 tấn/năm.
4. Indonesia - tổng sản lượng: 814.629 tấn/năm.

5. Ethiopia - tổng sản lượng: 423.287 tấn/năm.
5. Ethiopia - tổng sản lượng: 423.287 tấn/năm.

6. Ấn Độ - tổng sản lượng: 385.786 tấn/năm.
6. Ấn Độ - tổng sản lượng: 385.786 tấn/năm.

7. Honduras - tổng sản lượng: 380.296 tấn/năm.
7. Honduras - tổng sản lượng: 380.296 tấn/năm.

8. Uganda - tổng sản lượng: 314.489 tấn/năm.
8. Uganda - tổng sản lượng: 314.489 tấn/năm.

9. Mexico - tổng sản lượng: 257.940 tấn/năm.
9. Mexico - tổng sản lượng: 257.940 tấn/năm.

10. Guatemala - tổng sản lượng: 224.871 tấn/năm.
10. Guatemala - tổng sản lượng: 224.871 tấn/năm.