Công nghệ có một sức mạnh vĩ đại, có khả năng cải thiện vô cùng mạnh mẽ đối với cuộc sống của những người khuyết tật.


“Công nghệ có một sức mạnh vĩ đại, có khả năng cải thiện vô cùng mạnh mẽ đối với cuộc sống của những người khuyết tật, cho phép chúng tôi có thể làm được những việc vốn không dám mơ đến trước đây. Access Israel Convention là sự kiện tập hợp được tất cả các thành phần trong ngành công nghệ tại Israel và khắp thế giới nhằm mục đích thúc đẩy việc cải thiện và nâng cao thành tựu công nghệ, đổi mới sáng tạo dành cho những người tàn tật. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ đối với những người tàn tật như chúng tôi”.