Một nhà khoa học muốn tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong Chương trình Nông thôn - Miền núi cần phải thông qua một tổ chức (như viện nghiên cứu, trường đại học) chứ không thể tham gia với tư cách cá nhân.

Trước băn khoăn của nhiều nhà khoa học có công nghệ và giải pháp kỹ thuật muốn chuyển giao vào thực tiễn thông qua Chương trình Nông thôn - Miền núi, TS Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) địa phương, Bộ KH&CN - cho biết: Chương trình Nông thôn - Miền núi được tổ chức dưới dạng các dự án ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN. Một dự án sẽ có một tổ chức chủ trì và 1-2 tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện trong dự án (còn gọi là tổ chức chuyển giao công nghệ).

Các cán bộ kỹ thuật của Viện nghiên cứu phát triển Vùng kiểm tra tại Mô hình phát triển nông nghiệp trên đất cát ven biển Bắc trung bộ
Các cán bộ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng kiểm tra tại mô hình phát triển nông nghiệp trên đất cát ven biển Bắc Trung bộ.

Theo những quy định hiện hành của chương trình, đối tượng tham gia hỗ trợ ứng dụng công nghệ các dự án phải là các tổ chức khoa học có sở hữu công nghệ như viện nghiên cứu, trường đại học…; đối tượng chủ trì dự án cũng phải là các tổ chức như doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hoặc cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…

"Một nhà khoa học độc lập không thể trực tiếp là chủ dự án hoặc là đại diện hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho dự án. Do vậy, một nhà khoa học muốn tham gia với tư cách chuyển gia tiến bộ khoa học kỹ thuật thì cần phải thông qua một tổ chức như đã nói ở trên"- TS Nguyễn Văn Liễu nói.