Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số sẽ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với các cơ hội trong cuộc sống.

Chuyển đổi số và những lợi ích đem lại cho người dân
Chuyển đổi số và những lợi ích đem lại cho người dân