Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị các tiêu chí về KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại TPHCM giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030”.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẽ triển khai các nội dung như: Tổng hợp tài liệu về các chỉ tiêu KH&CN và các chỉ tiêu khác trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của các quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 2011 – 2020; Thực hiện khảo sát trực tiếp, trực tuyến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, làm cơ sở đánh giá hiện trạng các chỉ tiêu KH&CN và các chỉ tiêu khác trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của TPHCM giai đoạn 2011 – 2020; Tổng hợp tài liệu về các quan điểm, định hướng trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của cả nước và TP.HCM trong giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, xây dựng các chỉ tiêu về KH&CN nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của TPHCM trong giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, kiến nghị các cơ chế chính sách về KH&CN nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ở TPHCM trong giai đoạn mới và cho các doanh nghiệp hiện hữu.

Khu
Khu Công nghệ cao TPHCM Ảnh: Internet

Các tổ chức đăng ký tham gia chủ trì nhiệm vụ là các trường, viện, tổ chức KH&CN, đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu KH&CN. Các đơn vị đăng ký đề xuất kinh phí căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Sở KH&CN TPHCM sẽ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn KH&CN, Sở sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức tham gia chủ trì nhiệm vụ có hồ sơ đạt kết quả cao nhất.