Sở KH&CN TPHCM triển khai nhiệm vụ “Báo cáo thường niên về KH&CN, đổi mới sáng tạo, trình độ và năng lực công nghệ đối với các ngành, lĩnh vực trọng điểm của Thành phố”. Các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp,... có thể đăng ký thực hiện nhiệm vụ trên.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tác động của hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp các ngành và lĩnh vực trọng điểm của TPHCM dựa trên thống kê, khảo sát lấy mẫu kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021.

Nhiệm vụ thực hiện thống kê, khảo sát và đánh giá các nội dung như Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Năng suất lao động; Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; Tỷ lệ chi tiêu xã hội cho khoa học và công nghệ so với GRDP; Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

v
Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp được TPHCM đánh giá thường niên Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn thực hiện đánh giá thị trường KH&CN (với các nội dung chính như doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ); đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ, thiết bị (bao gồm chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị); doanh nghiệp có hoạt động quản trị sở hữu trí tuệ; quản trị chất lượng; tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách; tác động của hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp khu vực thành phố Thủ Đức.

Nhiệm vụ bao gồm 4 sản phẩm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Đồ họa thông tin (infographic); và Hệ thống dữ liệu.

Sở KH&CN TPHCM tiếp nhận và xem xét các yếu tố chọn hồ sơ như Báo cáo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, sản phẩm đề ra; Phương pháp nghiên cứu khoa học và kế hoạch triển khai phù hợp; Dự toán kinh phí phù hợp; Tổ chức có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.