Sở KH&CN An Giang vừa nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại An Giang”.


Dự án đã tạo ra được 87 bê lai hướng thịt đạt kế hoạch đề ra (mục tiêu ban đầu 60-90 con). Trong đó, trọng lượng đạt được sau 12 tháng nuôi là: Bê lai Brahman 216,8kg, bê lai Red Angus 218,5kg và bê lai Droughtmaster 228,8kg. Tỷ lệ sống từ giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi đạt 98,33%.

Số lượng bê lai này và các nông hộ chăn nuôi bò lai hướng thịt là những mô hình mẫu làm cơ sở cho việc lai tạo, nhân giống đàn bò trong tỉnh những năm tiếp theo.