Đây là kết quả từ công bố mới của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và các cộng sự.

Để thực hiện nghiên cứu, các tác giả đã khảo sát nhân viên của 205 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, sau đó phân tích dữ liệu thu được với mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modelling - SEM).

Kết quả giúp nhóm khẳng định, các tổ chức có khả năng lãnh đạo tốt sẽ giúp doanh nghiệp phát triển văn hóa và năng lực đổi mới sáng tạo - những yếu tố rất quan trọng để áp dụng thành công các thực hành kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, chiến lược 'trục bánh xe và nan hoa' sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được hiệu quả kinh doanh bền vững.

Do đó, các tác giả đề xuất, doanh nghiệp cần tạo ra các chiến lược chia sẻ kiến thức, có các nhóm hợp tác trong và giữa các doanh nghiệp với nhau về vấn đề kinh tế tuần hoàn, cũng như hình thành năng lực về hệ thống thông tin để có thể phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.
Kết quả nghiên cứu được công bố trong bài báo "Impact of Organisational Factors on the Circular Economy Practices and Sustainable Performance of Small and Medium-sized Enterprises in Vietnam", xuất bản trên tạp chí Journal of Business Research.