Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện, lực lượng lao động - gồm những người đang làm việc và thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên - của cả nước năm 2021 là 50,6 triệu người, giảm so với gần 800 nghìn người so với năm 2020. Trong đó có gần 1,5 triệu người thất nghiệp.

Các con số cũng cho thấy tỷ trọng lực lượng lao động đã qua đào tạo ở nước ta vẫn còn thấp - chỉ có khoảng 13,2 triệu trong tổng số 50,6 triệu người, đã được đào tạo. Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng và thấp nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Lao động giản đơn” chiếm 25,7% trong cơ cấu lao động. Các nghề “dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng”, “chuyên môn kỹ thuật bậc cao”, “chuyên môn kỹ thuật bậc trung” và “lao động giản đơn” sử dụng lao động nữ nhiều hơn nam; nhưng với các nghề thuộc nhóm “nhà lãnh đạo”, nữ giới chỉ chiếm 24,9%.