Công bố “Photocatalytic degradation of crystal violet on titanium dioxide/graphene aerogel doped sulfur” (Quang xúc tác phân hủy chất màu tinh thể tím trên titan ô xít/graphene aerogel pha tạp lưu huỳnh) được xuất bản trên tạp chí Journal of Molecular Structure.

Trong nghiên cứu về titan ô xít/graphene aerogel pha tạp lưu huỳnh (S-TiO2/GA), một loại vật liệu có tiềm năng và hiệu quả trong ứng dụng xử lý môi trường, TS. Nguyễn Hữu Hiếu và nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về các đặc tính của S-TiO2/GA; các yếu tố điều kiện của quá trình xúc tác quang phân hủy chất màu tinh thể tím của S-TiO2/GA; và động lực học của các quá trình xúc tác phân hủy quang chất màu tinh thể.

Họ đã tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa với các tiền chất bao gồm titanium isopropoxide, graphene oxide, và thiourea. Sự pha tạp titanium dioxide (TiO2) với lưu huỳnh liên quan đến anatase, độ giảm khe năng lượng, tăng cường khả năng hấp thụ và hoạt tính quang xúc tác S-TiO 2/GA. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng đánh giá hiệu quả phân hủy dưới ánh sáng tia cực tím, lựa chọn năm tham số để xác định các điều kiện tối ưu cho quá trình phân hủy quang xúc tác: liều lượng xúc tác quang hóa, độ pH, nồng độ CV, thời gian hấp thụ, thời gian chiếu sáng. Bên cạnh đó, họ cũng đánh giá sự khoáng hóa của S-TiO2/GA thông qua tham số carbon hữu cơ. Các nhà nghiên cứu cho biết, những kết quả này góp phần xác nhận những ứng dụng hứa hẹn của vật liệu S-TiO2/GA trong việc thay thế các phương pháp truyền thống để xử lý các chất hữu cơ trong môi trường nước.