Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023, với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn (Danh mục kèm theo).

II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu BM.TC.9.

(2) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu phù hợp từng loại nhiệm vụ theo mẫu BM.TC.10a (đối với đề tài KHCN), mẫu BM.TC.10b (đối với dự án sản xuất thử nghiệm) và mẫu BM.TC.10c (đối với đề tài KHXH).

(3) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo mẫu BM.TC.11a (đối với đề tài, dự án KHCN), mẫu BM.TC.11b (đối với đề tài KHXH).

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ theo mẫu BM.TC.12a (đối với đề tài, dự án KHCN) và mẫu BM.TC.12b (đối với đề tài KHXH).

(6) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo mẫu BM.TC.13 (nếu có).

(7) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

(9) Đối với nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).

Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 16 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng word và PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ dán kín và niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023; Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm; Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2023.

3. Nơi nhận hồ sơ: Tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, số 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

5. Lưu ý về hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp). Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo./.

Điện thoại liên hệ phối hợp: Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phòng Quản lý khoa học, ĐT: 0918.833.153.