Trong năm 2018, chỉ riêng lĩnh vực quan trắc môi trường, QUATEST 3 đã thực hiện thí nghiệm hơn 20.000 mẫu theo yêu cầu của gần 2.000 khách hàng là các cơ quản quản lí, doanh nghiệp, cá nhân...

QUATEST 3 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận VIMCERT 078 (hay Giấy phép quan trắc môi trường) và mới đây, ngày 17/01/2019, bộ này cũng vừa ban hành Quyết định 116/QĐ-BTNMT về việc chứng nhận QUATEST 3 đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…Theo đó, QUATEST 3 sẽ thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích môi trường đối với nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, khí thải, không khí xung quanh và môi trường lao động, đất…

Ngoài ra, QUATEST 3 còn được chỉ định từ Bộ y tế thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường theo: QCVN 03-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; QCVN 07:2009/BTNMT, QCVN về ngưỡng chất thải nguy hại; QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;…

Thiết bị phân tích chỉ tiêu vô cơ (ICP/OES, ICP MS, HG-AAS).
Thiết bị phân tích chỉ tiêu vô cơ (ICP/OES, ICP MS, HG-AAS).

QUATEST 3 có đội ngũ kỹ thuật viên, giám định viên trình chuyên môn cao, được đào tạo trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, QUATEST 3 còn có một hệ thống các thiết bị, máy móc thí nghiệm, quan trắc môi trường tiên tiến, hiện đại được đầu tư mới hàng năm, năng lực được mở rộng thường xuyên…

Thiết bị cất, chiết phân tích phenol tổng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dầu tổng...
Thiết bị cất, chiết phân tích phenol tổng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dầu tổng...

Để thực hiện việc quan trắc và phân tích môi trường, các giám định viên sẽ giám định đo/quan trắc các yếu tố môi trường như không khí xung quanh, không khí môi trường làm việc, các yếu tố vi khí hậu, khí thải, nước (nước thải, nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước mặt, nước ngầm), chất thảo nguy hại, bùn thải từ quá trình xử lý nước, khí nén, khí có áp, chất lượng đất, độ ồn, độ rung,… theo yêu cầu của khách hàng.