Bộ KH&CN cho biết sắp tiến hành nâng cấp Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị (được vận hành từ tháng 1/2021) thành Sàn Giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội.

Sàn Giao dịch công nghệ quốc gia được xây dựng theo hướng bổ sung và hoàn thiện các chức năng: xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp, dùng chung cho thị trường KH&CN bao gồm dữ liệu, thông tin về cung - cầu công nghệ, các kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao, tài sản trí tuệ, các tổ chức trung gian, các chuyên gia tư vấn về thị trường KH&CN...; hỗ trợ các tổ chức trung gian thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN; liên kết các sàn giao dịch công nghệ vùng và địa phương.

Sàn cũng sẽ liên thông giữa thị trường KH&CN trong nước với thị trường quốc tế; hỗ trợ cung cấp thông tin về các yêu cầu, đề xuất, dự án cụ thể của các đối tác trong nước nhằm mục đích thu hút, sử dụng hiệu quả các chuyên gia trong và ngoài nước; hỗ trợ kết nối các đối tượng có khả năng và tiềm năng tham gia phát triển thị trường KH&CN trong và ngoài nước...

Theo Bộ KH&CN, hiện cả nước có hơn 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN và gần 22 sàn giao dịch công nghệ địa phương và vùng.