Bằng các hoạt động cụ thể, Viện đã từng bước khẳng định được vị trí của mình và trở thành một tổ chức nghiên cứu được thừa nhận trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ Phát triển Vùng lãnh thổ - Đồng bằng sông Hồng, được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1996.

Cán bộ Viện kiểm tra Mô hình sản xuất thử nghiệm và thu hái chè bằng máy tại Thanh Sơn, Phú Thọ thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thu hái chè bằng máy tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Ảnh: IRRD

Năm 1999, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng. Tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng theo hình thức tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên, nâng cấp Trung tâm thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Bằng các hoạt động cụ thể, Viện đã từng bước khẳng định được vị trí của mình và trở thành một tổ chức nghiên cứu được thừa nhận trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ. Viện vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”. Năm 2014 Viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.