Việc theo dõi sự thay đổi mức độ tiêu thụ nicotine thực tế của người dân là một biện pháp quan trọng để xây dựng các chính sách kiểm soát thuốc lá.

Mới đây, các nhà khoa học ở trường Đại học Dược Hà Nội và cộng sự đã lần đầu tiên sử dụng phương pháp dịch tễ học dựa trên nước thải (Wastewater-based epidemiology: WBE) để theo dõi những thay đổi về tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu đã lấy các mẫu nước tại hai địa điểm dọc theo kênh nước thải ở Hà Nội trong ba giai đoạn: tháng 9/2018, tháng 12/2018 - 1/2019, tháng 12/2019 - 1/2020.

Kết quả cho thấy, nồng độ cotinine dao động từ 0,73 μg/L đến 3,83 μg/L; nồng độ 3-hydroxycotinine dao động từ từ 1,09 μg/L đến 5,07 μg/L; và nicotine dao động từ 0,97 μg/L đến 9,90 μg/L. Nhóm nghiên cứu ước tính, khối lượng trung bình của cotinine là 0,45 ± 0,09 mg/ngày/người, tương ứng với mức tiêu thụ nicotine hằng ngày là 1,28 ± 0,25 mg/ngày/người. Dữ liệu nghiên cứu không cho thấy xu hướng thay đổi theo tuần nào trong cả ba giai đoạn.

Do kết quả uớc tính WBE về tỷ lệ hút thuốc thấp hơn một chút so với dữ liệu khảo sát, các tác giả cho rằng cần cải tiến hơn nữa phương pháp WBE để nâng cao độ chính xác của kết quả phân tích trong điều kiện cơ sở hạ tầng thoát nước còn kém của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bài báo "Assessing changes in nicotine consumption over two years in a population of Hanoi by wastewater analysis with benchmarking biomarkers" trên tạp chí Science of The Total Environment.