Bộ KH&CN vừa công bố kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6, trong đó quy trình xét tặng được tiến hành độc lập theo ba cấp: cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương; cấp Nhà nước.

Ba giáo sư Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa và Nguyễn Tự Cường (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) vinh dự được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5. Nguồn: Vietnamnet
Ba giáo sư Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa và Nguyễn Tự Cường (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) vinh dự được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5. Nguồn: Vietnamnet

Việc xét tặng tại cấp Nhà nước được tiến hành bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành và bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

Các hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12 đến trước 31/12/2020. Các hội cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/01 đến trước 05/3/2021. Bộ KH&CN sẽ nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h00 ngày 15/3/2021 (đối với hồ sơ thường) và 17h00 ngày 20/3/2021 (đối với hồ sơ mật). (Thời gian đến được tính theo dấu bưu điện, hoặc dấu ‘Văn bản đến’ của Văn phòng Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/6/2021 và hoàn thành trước ngày 10/7/2021. Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN và trên các báo Trung ương từ ngày 11/7/2021 đến ngày 30/7/2021; trước khi trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào cuối tháng 8/2021.

Các cơ quan, tổ chức căn cứ các Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ, cùng kế hoạch này để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng theo đúng tiến độ.