Quy tụ những chuyên gia và nhà nghiên cứu từ nhiều cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới, hội thảo sẽ tập trung vào bàn luận các mô hình, phương pháp ứng dụng, các khả năng và ảnh hưởng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bàn về ứng dụng và ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội thảo Computing4Human 2022 do Trường Quốc tế (ĐHQGHN) tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 16/12/2022 tại Hà Nội. Quy tụ những chuyên gia và nhà nghiên cứu từ nhiều cơ sở nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới, hội thảo sẽ tập trung vào bàn luận các mô hình, phương pháp ứng dụng, các khả năng và ảnh hưởng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như: Điện toán trong khoa học xã hội và nhân văn; Cơ sở hạ tầng thông minh; Y tế thông minh; Viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật; Hệ thống khuyến nghị và truy vấn; Trí tuệ kinh doanh; Logistics điện tử; Chuyển đổi số trong kinh doanh.

Các báo cáo tại Hội thảo này sẽ được đăng trong kỷ yếu của Computing4Human 2022 thuộc tuyển tập CEUR Workshop Proceeding được chỉ mục tại Scopus và Google Scholar. Các báo cáo xuất sắc sẽ được xem xét để qua đó, phát triển thành bài báo xuất bản trong các số đặc biệt của tạp chí Concurrency and Computation – Practice and Experience (SCIE).