Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019.

Hỗ trợ được áp dụng cho phương thức đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ toàn thời gian ở nước ngoài.

Theo đó, hỗ trợ tối đa không quá 25.000 USD/người học/năm hoặc tương đương. Trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 USD/ người học/ năm thì mức chênh lệch học phí cao hơn do người học tự chi trả.

Dự thảo này cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho giảng viên đại học theo học trình độ tiến sĩ trong nước nhóm ngành y dược 20 triệu đồng/người học/năm; nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ 18 triệu đồng/người học/năm; các nhóm ngành khác: 13 triệu đồng/người học/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 4 năm.