Một trong những mục tiêu của kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025, mới được phê duyệt vào ngày 23/11/2021, là kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch nêu nhiều giải pháp về khoa học, trong đó có hợp tác quốc tế và nghiên cứu KH&CN như nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các nguồn khí thải phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm kê khí thải; nghiên cứu nhằm xác định sự đóng góp của các nguồn khí thải đối với bụi PM10 và PM2,5 để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng môi trường không khí; nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí và dự báo chất lượng môi trường không khí.

Do đó, Bộ KH&CN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hỗ trợ nghiên cứu KH&CN về kiểm soát chất lượng không khí, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng nhiên liệu và đầu tư nghiên cứu khoa học cho các hoạt động về quản lý chất lượng không khí.