Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định phê duyệt định hướng nghiên cứu KH&CN ngành Tài chính giai đoạn 2024 - 2026.

Theo đó, ngành Tài chính sẽ nghiên cứu về: tài chính ngân sách; kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương; chính sách tài chính quốc gia, chính sách và quản lý tài chính công; chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp, ngành kinh tế; kinh tế thế giới và hội nhập quốc tế về tài chính.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu đánh giá Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và đề xuất định hướng sửa đổi; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý nợ công, công tác quản lý, sử dụng tài sản công.