Tập đoàn FPT vừa ký hợp tác với Học viện Bưu chính viễn thông (PTIT) để mở rộng mạng lưới nhân lực, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công nghệ và điện tử viễn thông.

Cụ thể, ở lĩnh vực đào tạo, FPT sẽ tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên của PTIT thực tập, nghiên cứu tại các cơ sở, công ty thành viên trực thuộc. FPT cũng hỗ trợ học bổng cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của PTIT và hỗ trợ xây dựng học liệu, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo.

Ngược lại, PTIT sẽ phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho FPT.
Ở lĩnh vực KH&CN, hai bên sẽ đồng hành phát triển các sản phẩm mang thương hiệu chung, trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên PTIT làm việc tại FPT.