Trong Nghị quyết 159/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022, Chính phủ đã cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục đích xây dựng Đề nghị xây dựng Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường, trong đó việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa, tương thích với sự thay đổi của hệ thống pháp luật trong nước và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP, RCEP) mà Việt Nam đã ký kết là yêu cầu cấp thiết.

Chính phủ yêu cầu Bộ KH&CN rà soát, chỉnh lý về tên gọi, phạm vi và nội dung chính sách phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết quốc tế; bổ sung giải pháp nhằm tăng cường minh bạch và đổi mới quy trình xây dựng, ban hành, công bố các quy chuẩn, tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của quốc gia và địa phương.

Đồng thời, Bộ KH&CN cần tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn các giải pháp chính sách trong Luật này với Luật Tiếp cận thông tin và các luật có liên quan; chỉnh lý, hoàn thiện các chính sách theo hướng đẩy mạnh phân công, phân cấp. Bên cạnh đó, cần soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để sửa đổi, bổ sung đầy đủ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo; không để tồn tại khoảng trống pháp lý.