Mới đây, Bộ KH&CN đã ký thỏa thuận phối hợp công tác với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Mới đây, Bộ KH&CN đã ký thỏa thuận phối hợp công tác với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai cơ quan, đặc biệt trong thời gian Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo triển khai sửa đổi bốn luật chuyên ngành: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Luật Năng lượng nguyên tử.

Theo đó, từ tháng 11/2022 - 7/2026, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”.

Đồng thời, Bộ KH&CN sẽ phối hợp tham vấn, đóng góp ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nội dung, vấn đề khác liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân.

Các nội dung phối hợp khác còn bao gồm: thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình xây dựng pháp luật; các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; hỗ trợ triển khai các đề tài, đề án, hoạt động nghiên cứu; xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin,...