Nhằm đạt các mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững… đề ra trong “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”, KH&CN và đổi mới sáng tạo được coi là những giải pháp hữu hiệu ở Việt Nam.

Chiến lược nêu nhiệm vụ của KH&CN, đổi mới sáng tạo là khuyến khích nghiên cứu, phát triển mô hình ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện trong các ngành, lĩnh vực hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số.

Với mục tiêu đó, Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ xây dựng danh mục quốc gia tổng hợp các công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, phát thải carbon thấp trong các ngành sản xuất để tạo thuận lợi cho huy động đầu tư; ưu tiên phân bổ các nhiệm vụ KH&CN, đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng xanh, chú trọng các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng của doanh nghiệp.