Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 (mã số KX.04/16-20), GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết:

"Thường trực Hội đồng đã xây dựng Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025 tập trung vào 5 nhóm vấn đề", trong đó đáng chú ý là:

+ Những vấn đề về kinh tế: Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển các khu vực kinh tế; vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư; về phát triển nông nghiệp, dịch vụ; về phát triển nhanh và bền vững thành nước phát triển, theo định hướng XHCN;

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 (mã số KX.04/16-20) và định hướng Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 (mã số KX.04/16-20) và định hướng Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

+ Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người: Nghiên cứu tổng kết thực tiễn những vấn đề về văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra như xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghiên cứu các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, quan hệ giai tầng, phân tầng xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an ninh con người, đạo đức, kỷ cương xã hội…;