Theo quyết định số 29/2021/QĐ-TTg, dự án thành lập trung tâm ĐMST, trung tâm R&D có cơ hội hưởng thuế suất ưu đãi trên 30 năm

Theo quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, các dự án đầu tư thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có cơ hội được hưởng thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm. Bên cạnh đó, các hoạt động của dự án đầu tư là Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm.

Đối tượng được thụ hưởng ưu đãi về thuế suất cũng được mở rộng đối với các dự án đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cho công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước sẽ có cơ hội được hưởng các mức thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm…

Để được hưởng ưu đãi về các mức thuế suất này cũng như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi từ 18-20 năm, giảm từ 55%-75% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt vòng đời dự án, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và dự án đầu tư này sẽ phải đáp ứng tiêu chí cụ thể về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước.