Mới đây, Chính phủ Israel đã thông qua một quyết định về việc xây dựng một khu vực đặc biệt có hàm lượng công nghệ sáng tạo cao, nơi mà tất cả mọi người - bất kể tình trạng có khuyết tật thân thể hay không - và mọi độ tuổi đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng.


Hiện có gần 20% dân số Israel hứng chịu những khuyết tật khác nhau về thể chất. Nhiệm vụ của Bộ Bình đẳng xã hội Israel là làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng những người khuyết tật trong xã hội được hỗ trợ và tự mình hòa nhập cuộc sống một cách thuận lợi nhất bằng cách sử dụng các khả năng của công nghệ hiện có.

Mới đây, Chính phủ Israel đã thông qua một quyết định về việc xây dựng một khu vực đặc biệt có hàm lượng công nghệ sáng tạo cao, nơi mà tất cả mọi người - bất kể tình trạng có khuyết tật thân thể hay không - và mọi độ tuổi đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

Đây thực sự là một startup mang tính xã hội và là mô hình tạo cơ hội cho tất cả mọi người trong kỷ nguyên số, có thể nhân rộng và phát triển tại Israel cũng như trên khắp thế giới.