Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân để trở thành động lực của tăng trưởng kinh tế là một trong những định hướng, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam ngày 9/12.

Diễn đàn này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức, có chủ đề: “Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển”. Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chính phủ Việt Nam khẳng định quan điểm xây dựng hệ thống hành chính quốc gia thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ 2016-2020".

Các đại biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp. Đồng thời, Chính phủ cũng khắc phục các hạn chế, yếu kém, giải quyết những vấn đề xã hội quan trọng, cấp thiết như quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng cũng nêu một số định hướng và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...