GS-TS Nguyễn Quang Liêm hiện là Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam.


Sinh năm 1959. Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Đồng chủ nhiệm khoa Khoa học vật liệu và Công nghệ nano - Đại học KH&CN Hà Nội (USTH). Giảng viên thỉnh giảng của nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo uy tín.

Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp chế tạo vật liệu (chủ yếu là phương pháp hoá - lý chế tạo các tinh thể nano/các chấm lượng tử bán dẫn); cấu trúc và tính chất quang/các quá trình quang - điện tử trong vật liệu bán dẫn và trong bán dẫn/điện môi pha tạp đất hiếm; ứng dụng các vật liệu quang xúc tác nano trong xử lý ô nhiễm môi trường; nghiên cứu vật liệu gốm...

Thành tựu: Đã công bố hơn 150 bài báo trên nhiều tạp chí khoa học uy tín quốc tế và trong nước. Trong đó có các công bố về vật liệu bán dẫn và ôxít/phosphate có kích thước nano chứa đất hiếm; công nghệ chế tạo vật liệu/vật liệu có cấu trúc lượng tử; hợp chất III-V như InGaN, InGaN, InP không/có pha tạp ion đất hiếm (Eu, Tb, Tm) và hệ vật liệu nano phát quang gốc ôxít/phosphate pha tạp ion đất hiếm như LaPO4:Ce,Tb (Eu,Tm)... Đồng tác giả giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 cho cụm công trình “Nghiên cứu cơ bản tính chất quang - điện - từ của một số vật liệu điện tử tiên tiến”.

Email: liemnq@ism.vast.ac.vn.